Prohlášení o ochraně soukromí pro webové stránky www.lidl-les.cz

(verze 1.0; aktualizováno 15.6.2022 )

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku www.lidl-les.cz. Následující Prohlášení o ochraně soukromí Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní mohou být přiřazeny. Právní předpisy na ochranu osobních údajů jsou představovány zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a dočasnému ukládání následujících údajů:

na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud popsané zpracování slouží k přípravě smlouvy, právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje pro nás, při shora uvedených zpracováních, zpracovávají také smluvní zpracovatelé z odvětví IT hostingu, tvorby a správy webové stránky a IT podpory. Každého z nich pečlivě vybíráme, auditujeme a tito zpracovatelé jsou rovněž smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.

Doba uložení/kritéria pro určení doby uložení:

Údaje se ukládají maximálně na dobu 28 dnů a poté jsou automaticky smazány.

2. Používání souborů cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

My, Lidl Česká republika, v.o.s., sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha 5, jsme správcem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies a dalších obdobných technologií pro zpracování údajů o užívání na všech webových stránkách www.lidl-les.cz.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) vždy, když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookies nezpůsobují ve Vašem koncovém zařízení škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Kromě cookies používáme též jiné technologie jako jsou například trackovací pixely či serverové (server-to-server) trackovací technologie. Jedná se o nástroje, které umožňuji sledovat uživatele našich webových stránek pomocí jiných technologických řešení, než jsou cookies (například umístění pixelu na webové stránce či generování jedinečného identifikátoru). I ve vztahu k těmto nástrojům přistupujeme stejně jako ke cookies a veškeré zde uvedené informace se použijí obdobně.

Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží podle kategorií cookies, případně jiné technologie, k následujícím účelům:

Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, době uložení a zapojeným poskytovatelům naleznete v našem Seznamu aktuálně používaných cookies.

Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají především následující typy osobních údajů:

Technicky nutné:

Preferenční:

Statistické:

Marketingové:

Naše webová stránka používá také službu Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google, která sleduje a zaznamenává provoz na webu. Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitoringu naší webové stránky. Údaje jsou sdíleny s dalšími službami Google. Google může použít shromážděné údaje k personalizaci reklamy ve vlastní reklamní síti.

Pro více informací o ochraně soukromí u společnosti Google navštivte podmínky ochrany soukromí společnosti Google zde: https://policies.google.com/privacy

Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookie je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na bezproblémovém fungování našich webových stránek.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat / upravit s účinkem do budoucna, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Jednoduše klikněte sem a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušného zaškrtnutí odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.

Příjemci/kategorie příjemců:

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Dobu uložení můžete zjistit v našem seznamu aktuálně používaných cookies . Pokud je ve sloupci „Vypršení platnosti“ uveden údaj „Persistent“, je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu. Je-li ve sloupci „Vypršení platnosti“ uveden údaj „Session“, je cookie uložena jen do ukončení příslušné relace nebo zavření prohlížeče.

3. Plugin moduly sociálních sítí

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Na našich internetových stránkách používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR plugin moduly sociální sítě Facebook (tlačítko „Sdílet“), abychom naši společnost a její projekty mohli na těchto sítích lépe propagovat. Na komerční účel stojící za tím je GDPR nahlíží jako na oprávněný zájem. Odpovědnost za ochranu osobních údajů nese příslušný poskytovatel.

Nemáme vliv na shromažďované údaje a procesy zpracování údajů, ani nejsme v plném rozsahu seznámeni se shromažďováním údajů a účelem jejich zpracování.

Poskytovatel modulu ukládá údaje shromážděné o vás v podobě uživatelských profilů a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo sestavení svých internetových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocování probíhá zpravidla (i když není uživatel přihlášen) za účelem zobrazení příslušné reklamy a k informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našich stránkách. Prostřednictvím plugin modulu vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli vylepšovat naši nabídku a učinili ji pro vás coby uživatele zajímavější.

K předávání údajů dochází bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele plugin modulu založen účet a zda jste k němu přihlášeni. Když jste u poskytovatele plugin modulu přihlášeni, jsou u nás shromážděné údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu u poskytovatele plugin modulu. Když stisknete tlačítko a budete například sdílet odkaz na stránku, uloží poskytovatel plugin modulu také tuto informaci k vašemu uživatelskému účtu a bude ji sdílet s vašimi kontakty.

Další informace ohledně účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Facebook naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném tímto poskytovatelem:

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:

Na našich internetových stránkách používáme plugin moduly sociálních sítí od specializovaných poskytovatelů, zejména od společnosti Facebook Ireland Limited. Podle našich vědomostí jsou vaše údaje zpravidla zpracovávány na serverech v USA.

Doba uložení/kritéria pro stanovení doby uložení:

Další informace ohledně odstranění údajů shromážděných poskytovatelem plugin modulu naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném poskytovatelem plugin modulu (viz výše).

4. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Přehled

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména informace:

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

Právo na opravu podle čl. 16 GDPR

V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování Vám můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR

Náleží Vám právo, abychom, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

Pokud jsme Vaše osobní údaje někomu zpřístupnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Náleží Vám právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

Právo na přenositelnost podle čl. 20 GDPR

Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.

Obecné právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR

V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, jsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pokud pro to uvedete závažné oprávněné důvody, například možné ohrožení zdraví nebo života. Dále máte možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

Právo podat stížnost dozorovému orgánu podle čl. 77 GDPR

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na zpracování osobních údajů společností Lidl Česká republika v.o.s., sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, („Správce“) na webové stránce www.lidl-les.cz.

Správce Vašich osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené adrese či prostřednictvím zákaznického servisu Lidlu na https://www.lidl.cz/kontakt.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat na výše uvedené adrese, a to k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.