Hlasovat

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI LIDL LES A HLASOVÁNÍ O VÝSADBĚ NOVÉHO LIDL LESA

Tyto podmínky účasti se skládají ze dvou částí, a to:

I. Podmínek soutěže Lidl Les („Soutěž“) a

II. Prohlášení o ochraně soukromí v rámci Soutěže a hlasování o výsadbě nového Lidl lesa

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE
  1. Předmětem této části dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže („Pravidla“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako Pravidla.
  2. Pořadatelem Soutěže je společnost Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 392174  („Pořadatel“).
 2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
  1. Soutěž bude probíhat v době od 1. července 2024 00:00:00 hod. do 31. července 2024 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“).
  2. Soutěž probíhá v aplikaci Lidl Plus v rámci hlasování o lokalitě výsadby nového Lidl lesa, přičemž registrace do Soutěže je realizována prostřednictvím aplikace Lidl Plus, a to za podmínek uvedených v článku 3 těchto Pravidel.
 3. ÚČAST V SOUTĚŽI
  1. Soutěže se dle těchto Pravidel může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky („Soutěžící“). Podmínkou účasti v Soutěži podle těchto Pravidel je, že Soutěžící v Době konání Soutěže:
   a) má nainstalovanou aplikaci Lidl Plus ve svém smartphone a vytvořen uživatelský účet,
   b) nakoupí zboží v kterékoliv z prodejen Lidl v České republice provozovaných Pořadatelem za použití aplikace Lidl Plus,
   c) odsouhlasí v aplikaci Lidl Plus tyto podmínky a
   d) zaregistruje se do Soutěže hlasováním o lokalitě výsadby nového Lidl lesa prostřednictvím aplikace Lidl Plus.
  2. Soutěžící je do Soutěže zařazen automaticky tím, že po nákupu zboží v kterékoliv z prodejen Lidl v České republice hlasuje ve svém uživatelském účtu v aplikaci Lidl Plus o lokalitě výsadby nového Lidl lesa. Po zapojení se do Soutěže bude z aplikace Lidl Plus (provozované společností Lidl Stiftung & Co. KG) předáno Pořadateli číslo zákazníka a v případě výhry také jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo.
  3. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit vícekrát, vždy však pouze při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel. Jeden nákup je možné použít pouze pro jedno hlasování o lokalitě výsadby nového Lidl lesa a pro jednu účast v Soutěži. Každý Soutěžící může hlasovat pouze jedenkrát denně; druhý či další nákup v rámci jednoho dne neumožňují další hlasování a získání další účasti. Bez ohledu na počet účastí platí, že každý Soutěžící může vyhrát maximálně jednu výhru (srov. odst. 4.5 těchto Pravidel). V případě, že Soutěžící nakoupí v rámci nákupu pouze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, náhradní náplně elektronických cigaret a/nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku , je takový nákup vyloučen z losování o získání výhry.
  4. Soutěže se mohou účastnit a výherci se stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech ze Soutěže vyloučit.
  5. Pořadatel je zejména oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít důvodné podezření, že se Soutěžící do Soutěže zapojil podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
  6. V případě, že Výhru získá osoba, která nebyla oprávněna se Soutěže účastnit, ztrácí nárok na Výhru a přijatou Výhru nebo její hodnotu bude povinna vrátit.
 4. VÝHRA A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
  1. Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry:
   3x Voucher na čtyřdenní pobyt max. pro 6 osob v resortu Katlov Homes s rybářským průvodcem a možností rybaření v termínu dohodnutém mezi výhercem a provozovatelem resortu v období do 31. července 2025 + dárková karta Lidl v hodnotě 3 000 Kč
   dále jen „Výhry“ a každá jednotlivě také jako „Výhra“. V Soutěži je tudíž celkem 17 Výher, přičemž Výherci budou určeni na základě losování za dále uvedených podmínek.
  2. Pořadatel do 14 dnů po skončení Doby konání Soutěže uspořádá losování („Losování“), na základě kterého bude ze všech Soutěžících náhodně vylosováno 17 výherců, kteří získají Výhru (společně jako „Výherci“ nebo jednotlivě jako „Výherce“), a náhradníci, kteří získají Výhru v případě, že nárok Výherců na Výhru zanikne nebo Výherci Výhru odmítnou nebo Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži (společně jako „Náhradníci“ nebo jednotlivě jako „Náhradník“).
  3. Výhercům budou přidělovány Výhry podle pořadí, v němž byli vylosováni, tj. Výherce vylosovaný jako 1.-3. v pořadí získá „Voucher na čtyřdenní pobyt max. pro 6 osob v resortu Katlov Homes s rybářským průvodcem a možností rybaření + dárkovou kartu Lidl v hodnotě 3000 Kč“.
  4. Soutěžící berou na vědomí, že součástí plnění Výher v podobě výše uvedených voucherů je i focení, popř. pořízení audiovizuálního záznamu z pobytu či lovu v přiměřeném rozsahu. O podrobnostech budou Výherci informováni současně se žádostí o souhlas k focení, popř. pořízení audiovizuálního záznamu.
  5. Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu Výhru. Pokud by během Losování došlo k situaci, kdy bude určitý Soutěžící vylosován vícekrát, získá pouze jednu Výhru. Platné a účinné je pouze první vylosování daného Soutěžícího; k případnému druhému a dalšímu vylosování téhož Soutěžícího v Soutěži se nepřihlíží.
  6. V případě, že nárok Výherců na Výhru zanikne nebo Výherci Výhru odmítnou nebo Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži, budou na místa těchto Výherců nastupovat Náhradníci. Náhradníci budou nastupovat na místa Výherců v pořadí, v jakém byli vylosováni. Náhradník, který byl vylosován jako první v pořadí, nastoupí na místo Výherce, kterého je potřeba nahradit, vylosovaného v nejdřívějším pořadí z Výherců, které je potřeba nahradit.
  7. Pořadatel se po uskutečnění Losování spojí telefonicky s Výherci, a to nejpozději do 14 dnů od skončení Doby konání Soutěže. Každý Výherce bude kontaktován telefonicky na telefonní číslo uvedené u svého profilu v aplikaci Lidl Plus. Kontaktování Výherců bude probíhat v čase od 8:00 do 17:00. V případě neúspěšného spojení budou učiněny další 2 pokusy o spojení, přičemž každý pokus o spojení proběhne v následující den. Nepodaří-li se s Výhercem ani na třetí pokus spojit, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra připadne prvnímu Náhradníkovi v pořadí. Při úspěšném spojení s Výhercem Pořadatel ověří adresu pro doručení Výhry Výherci. Výhra bude odeslána nejpozději do 14 dnů od úspěšného vyrozumění Výherce o Výhře. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
  8. Pořadatel zveřejní seznam Výherců soutěže na internetových stránkách www.lidl-les.cz. Zveřejněny budou následující údaje:
   (i) osobní jméno Výherce;
   (ii) první písmeno příjmení Výherce;
   (iii) 4., 6. a 9. číslice telefonního čísla registrovaného ve svém uživatelském účtu v aplikaci Lidl Plus.
  9. Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru jinou obdobnou výhrou. Z obdobných důvodů může Pořadatel upravit lhůty uvedené v těchto Pravidlech.
 5. DORUČENÍ VÝHRY, ODPOVĚDNOST
  1. Výhra bude každému Výherci zaslána poštou nebo jinou kurýrní službou na Výhercem sdělenou adresu pro doručování. Náklady na doručení Výhry hradí Pořadatel.
  2. Vlastnictví Výhry a nebezpečí jejího poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití přechází na Výherce okamžikem jejího doručení Výherci.
  3. Nároky Soutěžících na náhradu škody či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel neodpovídá zejména za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou Výher Výhercům, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatel neodpovídá ani za jakoukoli újmu, kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím Výhry. Pořadatel neodpovídá ani za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu Výhry. Výherce se přijetím Výhry zavazuje uplatnit a užívat Výhru pouze pro osobní potřebu mimo podnikatelskou činnost.
 6. DÁRKOVÁ KARTA LIDL
  1. Dárková karta Lidl bude 3 vylosovaným výhercům poskytnuta v podobě dárkové karty vystavené Pořadatelem, na které budou uloženy poukázky v elektronické podobě v hodnotě 3000,- Kč a kterou bude možné využít k úhradě zboží v prodejnách Lidl v České republice provozovaných Pořadatelem („Dárková karta“).
  2. Práva a povinnosti při využívání Dárkové karty se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro dárkové karty Lidl („VOP“) Pořadatele, které jsou dostupné z https://www.lidl.cz/c/darkova-karta/s10008019, a to s dále uvedenými odchylkami. Pro účely aplikace a výkladu VOP v souvislosti se Soutěží je Výherce považován ve smyslu VOP za zákazníka.
  3. Pořadatel zejména není odpovědný za jakékoliv poškození, zničení, ztrátu či zneužití Dárkové karty po jejím doručení Výherci.
  4. Pro případ, že dojde k poškození, zničení, ztrátě, krádeži či jinému zneužití Dárkové karty, Výherce má právo informovat Pořadatele prostřednictvím zákaznické linky Pořadatele na telefonním čísle 210 023 400. Pořadatel v takovém případě zajistí blokaci příslušné Dárkové karty, a to zpravidla do 5 pracovních dnů.
  5. V případě blokace bude Výherci vystavena a zaslána nová Dárková karta s poukázkami v hodnotě evidované Pořadatelem na zablokované Dárkové kartě, a to v okamžiku její blokace. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel neodpovídá za případné zneužití ztracené Dárkové karty, a to ani od okamžiku, kdy bude Pořadateli oznámeno její poškození, zničení, ztráta, krádež či jiné zneužití.
  6. Platnost Dárkové karty a poukázek je do 31. července 2025.
 7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na internetové stránce www.lidl.cz a www.lidl-les.cz a v aplikaci Lidl Plus.
  2. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Výhry není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Výhry, které nebude možné doručit Výhercům, propadají Pořadateli.
  4. Pořadatel odvede z výhry srážkovou daň v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice. Pokud Výherce Výhry, která podléhá dani z příjmů, není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o své Výhře. Pokud tak neučiní, Pořadatel taktéž srazí a odvede daň dle příslušných předpisů platných v České republice. To však neplatí v případě, že jsou splněny podmínky pro osvobození od této daně. 
  5. Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem uveřejnění na internetové stránce www.lidl.cz, www.lidl-les.cz a v aplikaci Lidl Plus. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

II. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ V RÁMCI SOUTĚŽE A HLASOVÁNÍ O LOKALITĚ VÝSADBY NOVÉHO LIDL LESA

 1. HLASOVÁNÍ O LOKALITĚ VÝSADBY NOVÉHO LIDL LESA
  1. Za účelem optimalizace a podpory naší nabídky offline a online (např. zvýšení atraktivity aplikace Lidl Plus) bude v rámci dobrovolného hlasování o lokalitě výsadby nového Lidl lesa zpracovávat Vaše osobní údaje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo („Lidl Stiftung“) jako správce Vašich osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje zahrnují Váš unikátní identifikátor jako uživatele Lidl Plus, identifikaci prodejny Lidl, ve které jste uskutečnili nákup vedoucí k hlasování, datum hlasování, jak jste hlasovali (pro jakou lokalitu) a demografické údaje jako je např. věková skupina.
  2. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jde o zpracování nezbytné pro převažující oprávněný zájem na tom, aby naše nabídky co nejvíce odpovídaly Vašim zájmům.
  3. Výsledky hlasování v agregované podobě společnost Lidl Stiftung předá společnosti Lidl Česká republika s.r.o.
  4. Více informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s aplikací Lidl Plus, včetně informací o příjemcích, době uchování údajů, Vašich právech subjektů údajů a možnostech jejich uplatnění, můžete zjistit z prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus, které je dostupné zde.
 2. SOUTĚŽ LIDL LES
  1. Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů Soutěžících, Výherců a Náhradníků v rámci Soutěže je Pořadatel.
  2. Pro provedení soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung předala následující osobní údaje Pořadateli:
   (i) zákaznické číslo všech Soutěžících, kteří se zapojili do Soutěže; a
   (ii) jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu Výherců, popř. Náhradníků.
  3. Dále může Pořadatel shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k odeslání nebo předání Výhry přímo Výherci.
  4. Při podezření, že Výherce může být vyloučenou osobou, budou zpracovávány osobní údaje nezbytné k potvrzení či vyloučení tohoto podezření.
 3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
   Provedení Soutěže
  1. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se Soutěží k provedení Soutěže (např. evidence Soutěžících, ověření, zda Výherce není vyloučenou osobou, losování, oznámení Výherců, komunikace s Výherci, doručení Výhry). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná. Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se Soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pod to spadá i výše uvedené předání údajů od společnosti Lidl Stiftung k Pořadateli.
  2. Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a Vaše zákaznické číslo byly správci předány na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR provozovatelem aplikace Lidl Plus při Vašem odeslání účasti v Soutěži. Pokud je v souvislosti se Soutěží udělen souhlas, je právním základem pro zpracování provedené na základě tohoto souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  3. Propagace Soutěže a činností Pořadatele
  4. Pořadatel zveřejní na webu www.lidl.cz a www.lidl-les.cz seznam Výherců v rozsahu křestního jména, prvního písmena příjmení a 4., 6. a 9. číslice telefonního čísla registrovaného v uživatelském účtu Výherce v aplikaci Lidl Plus za účelem propagace Soutěže a činností Pořadatele. To přispěje mj. k tomu, že bude komukoliv patrné, že Soutěž skutečně proběhla a nebyla smyšlená.
  5. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněný zájem Pořadatele, který spočívá v marketingové propagaci činnosti Pořadatele a prokázání věrohodnosti Soutěže.
  6. Zveřejnění v rozsahu křestního jména, prvního písmena příjmení a 4., 6. a 9. číslice telefonního čísla registrovaného v uživatelském účtu v aplikaci Lidl Plus by v zásadě nemělo umožňovat jednoznačnou identifikaci Výherce, avšak ve výjimečných případech to nelze vyloučit. Pokud by byla jednoznačná identifikace možná, příjemci mohou být libovolní návštěvníci uvedených webových stránek.
  7. Odstraňování vad či jiných důvodů nemožnosti využít Dárkové karty
  8. Pro případ, že z nějakého důvodu Výherce v jeho konkrétním případě nemůže využít Dárkovou kartu a příčinu této nemožnosti by měl odstranit Pořadatel, uchová Pořadatel evidenci Výherců a předaných Dárkových karet.
   Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, pokud by se jednalo o smluvní nebo zákonnou povinnost odstranit vady. V jiných případech je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jde o zpracování OÚ nezbytné pro (náš a Váš společný) oprávněný zájem na možnosti bezproblémového využití Dárkových karet.
   Plnění zákonných povinností Pořadatele v oblasti daní
   V určitých případech může být nezbytné odvést z hodnoty Výhry daň. Za tímto účelem bude Pořadatel zpracovávat jméno a příjmení Výherce, skutečnost, že jde o Výherce a hodnotu Výhry. Právní základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Pořadatele.
 4. PŘÍJEMCI / KATEGORIE PŘÍJEMCŮ
  1. Příjemce osobních údajů mohou být při splnění podmínek GDPR dopravce pověřený doručením Výhry či správce daně.
 5. DOBA UCHOVÁNÍ / KRITÉRIA PRO URČENÍ DOBY UCHOVÁNÍ
  1. Údaje zpracovávané za účelem provedení Soutěže budou vymazány do 3 měsíců po uplynutí Doby konání Soutěže.
  2. Údaje zpracovávané za účelem propagace Soutěže a činností Pořadatele budou vymazány do 6 měsíců po uplynutí Doby konání Soutěže.
  3. Údaje zpracovávané za účelem odstraňování vad či jiných důvodů nemožnosti využít Dárkové karty budou uchovávány po dobu trvání práv z vadného plnění, po dobu platnosti Dárkových karet či do vyřešení konkrétního případu nefunkčnosti Dárkové karty, podle toho, co je delší.
  4. Údaje zpracovávané za účelem plnění povinností v oblasti daní mohou být uchovávány až po dobu 10 let.
 6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí subjektům údajů následující práva:
   1) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává, a přístup k nim;
   2) právo na opravu/doplnění nesprávných/neúplných osobních údajů;
   3) právo na výmaz osobních údajů;
   4) právo na omezení zpracování osobních údajů;
   5) právo na přenositelnost osobních údajů;
   6) právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.
  2. Pokud Soutěžící udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.
  3. Soutěžící se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  4. Výše uvedená práva je možné uplatnit u Pořadatele písemně dopisem na adresu Pořadatele nebo prostřednictvím zákaznického servisu: https://www.lidl.cz/kontakt.
  5. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se můžete obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.
Hlasovat